Người bơi giỏi khi gặp dòng nước xoáy, họ sẽ ngừng vẫy vùng. Họ biết rằng họ không thể đến bờ bằng cách quẫy đạp được.
Họ thả nổi và để nước triều mang họ đi cho đến khi chân họ bám được một chỗ nào đó.

Tình yêu cũng vậy.