Trong cuộc sống của chúng ta
Nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thì:

– Làm việcc tích cực (hardwork) chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K=8+1+18+4+23+15+18+11=98%.

– Kiến thức (knowledge) vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E=11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

– Hay là may mắn (luck)? L+U+C+K=12+21+3+11=47%.

– Vậy là tiền bạc (money)? Không!

– Khả năng lãnh đạo (Leadership)? Vẫn không phải!

Để vươn đến đỉnh cao nhất và để đạt được 100% trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ của chúng ta.
Chỉ có thái độ (attitude) là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100%