Sống giữa đời này chỉ có Thân Phận và Tình Yêu. Thân Phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây Thập Giá Đời.

Trịnh Công Sơn