Nơi có ánh sáng thì có bóng ảnh. Khi ánh sáng mạnh thì ảnh đậm, khi ánh sáng yếu thì ảnh nhạt. Khi đối mặt với ánh sáng thì bóng ở sau lưng, khi lưng xoay về phái ánh sáng thì bóng ở trước mặt.

Vì vậy khi chúng ta muốn có ánh sáng, thì không thể oán thán bóng đen.

Muốn có niềm vui, thì không thể oán thán lo buồn.

Muốn có thành công thì không nên sợ thất bại.

Muốn loại bỏ bóng đen trước mặt, thì cần phải đối mặt ánh sáng.