Một phóng viên hỏi một giám đốc nhà băng:
– Ông có thể cho biết bí quyết thành công của ông là gì?
– Ba từ

– Ba từ đó là gì, thưa ông?
– Quyết định đúng.
– Nhưng làm thế nào để có thể đưa quyết định đúng?
– Hai từ.
– Đó là gì, thưa ông?
– Kinh nghiệm.
– Nhưng làm sao để có được kinh nghiệm?
– Ba từ.
– Đó là những từ gì?
– Quyết định sai.