Xin cảm ơn đau khổ
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái

Xin cảm ơn sợ hãi
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc

Xin cảm ơn cơ cực
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi

Xin cảm ơn thất bại
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh đông
Để mùa xuân nắng ấm

Xin hy vọng đừng “chấm”
Chỉ “phẩy” để vươn lên…
Hãy cố gắng vươn lên cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.