-Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.
-Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
-Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ
-Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.
-Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe tốt.
-Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
-Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
-Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.