Ai cũng đều có những thành công của theo cách của riêng họ.
Bạn không nhận thấy không có nghĩa là người đó không thành công.